C. G. Jung a analytická psychologie

Carl Gustav Jung (1875 – 1961) byl švýcarský lékař a psychoterapeut, zakladatel analytické psychologie. Svůj přístup v počátku rozvíjel v úzké spolupráci se Sigmundem Freudem. Jungův přístup se řadí k hlubinným psychologickým směrům, pro které je společným znakem práce s nevědomím.  Je to oblast lidské duše, kterou si sice neuvědomujeme, ale která významně ovlivňuje naše prožívání a jednání. Snaha o porozumění nevědomým procesům je zároveň cestou k hlubšímu uvědomění si sebe sama, svých potřeb a možností. Obsahy nevědomí nám nejsou přístupné přímo, ale jejich projevy můžeme sledovat například ve fantaziích nebo snech. V hlubinných psychologických přístupech se pracuje se zkušeností, že řada projevů psychických potíží je výsledkem jednostranného zaměření našeho vědomí a racionality, které není v souladu s obsahy nevědomí. Hlubinné směry terapie se pokoušejí pomoci každému člověku, aby znovuobjevil svoji vlastní rovnováhu, která by mu umožnila svobodnější fungování v životě.

Jung vnímal člověka jako neustále se vyvíjející bytost, která touží po celistvosti a usiluje o naplnění své individuality. Jeho přístup se proto soustředil především na růst a rozvoj osobnosti. Pracoval s lidmi, kteří se na své životní cestě setkávali s překážkami, se kterými se nedokázali sami vyrovnat. Prostřednictvím psychoterapie zkoumal širší souvislosti jejich životních potíží a hledal nové možnosti jejich zvládání. Specifikem Jungova přístupu byl zájem o kolektivní rozměr životních krizí, které se mohou v životě každého člověka objevit. Zajímal se o podobnosti osudů jednotlivců a příběhů, které si lidstvo předává po staletí. Pro lepší porozumění dnešnímu člověku hledal inspiraci ve starodávných mýtech, v příbězích světových náboženství nebo v bádání středověkých alchymistů.  Jungův přístup k léčbě se díky tomu posunul od prostého zaměření na odstraňování příznaků nemocí k mnohem osobitějšímu pohledu na příběhy lidí a jejich životních krizí. Analytická psychologie se proto nezabývá pouze duševními nemocemi, ale také zdravím a tvůrčím rozvojem člověka.

I přes to, že Jung nikdy netoužil po tom, aby byl považován za zakladatele  nového psychologického směru, ale upřednostňoval, aby si každý našel svoji vlastní cestu, se jeho dílo stalo inspirací pro řadu jeho následovníků. Analytická psychologie je dodnes  se rozvíjejícím přístupem, který překračuje hranice oboru psychologie. Po celém světě existuje přes 50 vzdělávacích institutů, které jsou sjednoceny v mezinárodní společnosti pro analytickou psychologii (IAAP).